Filipino Tribe Mission Sweden

Å R S R E D O V I S N I N G

 för

Ftms Filipino Tribe Mission Sweden

Org.nr. 802422-2393

 

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

 

Innehåll

- förvaltningsberättelse

- resultaträkning

- balansräkning

- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

- tilläggsupplysningar

- underskrifter

Ftms Filipino Tribe Mission Sweden

Org.nr. 802422-2393

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 

Verksamheten

FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden

Verksamhetsberättelse för 2017

Rapport från FTMW:s verksamhet i Filippinerna.

 

Vid FTMW:s årsmöte den 13 januari i år introducerade Thor de olika områdesansvariga för olika projekt och bad dem ge en muntlig redogörelse för hur man använt de medel som FTMS bistått med.

I samband med att de områdesansvariga avgav sin verksamhetsrapport visade Thor budgeten för det aktuella projektet så att det blev mer förståeligt hur pengarna använts. Därefter gavs möjlighet för de närvarande på årsmötet att ställa frågor.

Thor berättade att FTMS beslutat att inte registrera en ny förening i Filippinerna förutsatt att det inte finns en revisor och någon som kan sköta bokföringen. FTMS anser att det är värt straffavgiften hos SEC i nuläget p.g.a. den rådande korruptionen på kontoren hos BIR Carrascal och Cantilan. Vi har förhoppningen att detta ska ändras inom snar framtid.

Thor redogjorde för anledningarna till att ha en skolbespisning och att meningen med denna är att studenterna ska få sitt näringsbehov tillgodosett så att de klarar sina studier i skolan.

När det gäller de äldre fadderbarnen som går i Senior High och på College så kan vi i samförstånd med familjen använda barnets fond för att hjälpa föräldrarna att finansiera barnets fortsatta studier. Thor har fått kontakt med Kiwanis Club Vienna Europa 1 och vi hoppas på ett gemensamt samarbete där FTMS ansöker pengar för belopp som vi inte klarar att täcka i samarbete med fadder och familj. Under året har vi fått två nya faddrar varav den ena har tagit över ett fadderbarn vars fadder slutat.

SKOLMÅLTIDER

Jeniffer Urquia berättade om hennes arbete med skolmatsprogrammet. Hon underströk vikten av att fler föräldrar hjälper till. Ju fler som hjälper till desto fler barn kan vi ge måltider till. Hon lyfte även ett problem med några studenter som skolkar från undervisningen och som på grund av detta fått gå om sina klasser två år i rad. Hon undrar om FTMS/FTMW ska fortsätta att ge måltider till dessa barn om deras frånvaro leder till att de får gå om för tredje året.

Stammen Mamanwa har under de senaste två åren haft problematik när det gäller barnens närvaro i skolundervisningen. Det är mycket svårt att kommunicera med både föräldrar och barn. Deras hövding är oengagerad och barnen lämnas att ta hand om sig själva medan föräldrarna är ute på sina dagliga uppdrag för att skaffa mat. Detta leder till försummelse av utbildningen och manga av deras barn struntar i att gå till skolan varje dag. Jeniffer undrar därför om man kan relegera dessa barn för att bereda plats för andra studenter som är närvarande i skolan och som har ett stort behov av mer näring.

Eftersom det är mycket svårt att förhandla med Mamanwa som grupp, beslutade FTMW:s årsmöte att kalla föräldrarna till ett föräldramöte för att ge dem en chans att inse vikten av både utbildning och näring, men också för att ge dem en varning att de barn som inte sköter sin utbildning kommer att relegeras från skolbespisningen till förmån för andra studenter under svält. Flertalet barn från Mamanwa anses inte befinna sig under svält men de har ett behov av social träning för att förstå samhället de tillhör. Detta eftersom de lever i ett parallellsamhälle.

 

Vi har även blivit uppmärksammade på att vår tidigare ordförande i FTMW 2008, Ebenezer Morales, för sin kyrka GNCC i byn Adlay bygger en utpost hos Mamanwa för en koreansk uppsökande kyrka. I samband med detta bygge har han lovat att den Koreanska kyrkan, genom honom själv, ska ge Mamanwa en låda per familj varje år med förnödenheter under förutsättning att de deltar i alla gudstjänster som han och de kommer att hålla under 2018. Detta i sin tur gör att Mamanwa blir mer frånvarande i närsamhället, även då det gäller barnens närvaro i sina respektive klasser eftersom de ”får vad de behöver” via GNCC. GNCC samarbetar dock inte med skolverket (DepEd) på samma sätt som FTMW gör vilket innebär att de inte har samma kontinuitet att hjälpa barnen att gå i skolan utan för att endast se till att de går i kyrkan.

FTMS skolmatsprogram har under 2017 gett 15 studenter frukost och lunch varje skoldag (måndag till fredag) hela läsåret.

Den totala kostnaden inklusive Jeniffers och Vilmas ersättningar är PHP128 245,05 vilket motsvarar ca SEK22 475 (tjugotvåtusen fyrahundrasjuttiofem kronor)

Utgifter för verksamheten, inberäknat elkonsumtion, resor till myndigheter för deklarering samt assistans av barn för hjälp i syfte för sjukvård, utbildning eller annan angelägenhet samt fadderbarnen uppgick under 2017 till PHP32 056,54 vilket motsvarar ca SEK5 538 (femtusen femhundratrettioåtta kronor).

Jeniffer berättade även om vårt näringsprogram i provinsen Agusan Del Sur som hölls i maj i byn San Vicente. 165 barn fick en måltid som deras föräldrar hjälpte till att laga tillsammans med Jeniffer från FTMW.

Detta projekt ingår i skolmatsprogrammet, men eftersom detta är ett område långt från vår räckvidd har vi endast ett antal träningstillfällen per år för de vuxna i denna by. Anledningen till att byn får denna hjälp är att den har faddrar till tre barn från Sverige.

 

Den totala kostnaden för näringsprogrammet i Agusan har under 2017 uppgått till PHP13 478,00 vilket motsvarar ca SEK2 328 (tvåtusen trehundratjugoåtta kronor).

BARNHÄLSOVÅRD

Joey Dauz berättade om ett medicinskt projekt som FTMS stöttade i byn Macopa tillhörande kommunen Carmen, Agusan Del Norte. FTMS delaktighet bestod I att ge näringsrika måltider till personal och patienter under dagen.

Beträffande kontot för barnhälsovård har vi under året förutom det medicinska projektet i Macopa assisterat ett fadderbarns tandläkarbehandling.

 

Den totala kostnaden för barnhälsovård under 2017 uppgick till PHP23 290,00 vilket motsvarar ca SEK4 027 (fyratusen tjugosju kronor).

PROJEKT med MAMANWA

FTMS stödjer Mamanwas bosättning på olika sätt genom att hjälpa till vid särskilda behov. Under 2017 har vi levererat Nipa-tak för att laga trasiga tak så att familjerna inte blir sjuka när det regnar. Vi har även ur den här fonden köpt skolmateriel som inte omfattas av andra fonder samt betalat resa till läkare för en medlem i stammen då han skadat sig.

 

Den totala kostnaden för projekt för Mamanwa under 2017 uppgick till PHP4 116,00 vilket motsvarar ca SEK718 (sjuhundraarton kronor).

JULGÅVAN 2017

Julafton 2017 arrangerade vi för tredje året en liten julinsamling till förmån för familjer under särskilt svåra förhållanden, handikappade och äldre som lever på svältgränsen p.g.a. ensamhet. När det gäller familjer under särskilt svåra förhållanden så finner vi fattiga familjer som lever trångbott med många barn, ofta mer än nio personer i ett rum utan kök. Risken för infektioner och sjukdom är stor, men det är svårt för fattiga utan riktig utbildning att få en varaktig inkomst utan man lever på att producera lokala råvaror genom egna planteringar, samla ved, dagsarbeten m.m.

 

Med äldre som lever på svältgränsen p.g.a. ensamhet avses inte endast ensamstående äldre utan även äldre par utan barn som tar hand om dem efter att de inte längre orkar arbeta för sin egen försörjning. Ofta överlever de tack vare grannar som ger dem mat.

Totalt delades 75 kassar ut innehållande 5-6Kg ris, 4 påsar nudlar, 2 burkar sardiner, 4 påsar Milo chokladdryck, 4 påsar juice, 250ml matolja, 2st tvålar, 4-pack Schampo, 4-pack Tandkräm, 4-pack Kaffe, ¼Kg socker, 2-pack pulvermjölk och ½ sticka tvättmedel.

Tandborstar och extra tandkräm vid behov från separat sponsor.

 

Den totala kostnaden för Julgåvan 2017 uppgick till PHP44 330,55 vilket motsvarar ca SEK7 657 (sjutusen sexhundrafemtiosju kronor).

FADDERBARN

Det finns f.n. tolv registrerade fadderbarn i vår verksamhet varav tre inte längre har någon fadder. Vi har även under året erfarit problem med autogirot då transaktioner plötsligt utan föregående varning upphört. Vid kontakt med faddrar har det framgått att de inte avslutat sitt engagemang men av någon anledning har överföringen upphört. Vi har sett att det skett p.g.a. två möjligheter, att man bytt konto/bank och att inskriven löptid hos autogirot har gått ut. I vissa fall stämde dock inte detta.

Med tanke på dagens teknik och för att faddern/faddrarna ska känna att de har kontroll på sina överföringar rekommenderar vi att man lägger upp sin överföring själv via sin egen internetbank. På sikt ser vi att autogirot inte tillför mer än kostnader.

De totala utgifterna till fadderbarnen under 2017 uppgick till PHP47 386,22 vilket motsvarar ca SEK8 181 (åttatusen etthundraåttioen kronor).

Slutord

Vi kan se att vi mer och mer har gått ifrån ett aktivt arbete med att finna faddrar till barn eftersom det är svårt i det arbete vi utför med individuell hjälp till barn och deras familjer att nå ut med individuell hjälp. Eftersom vi inte driver skola, daghem eller hälsomottagning så innebär varje barn ett hembesök, och då de flesta barnfamiljer vi arbetar med är fattiga så flyttar de ofta beroende på föräldrarnas försörjningsförmåga.

 

Flerårsjämförelse*

 

 

 

 

2017

2016

2015

Nettoomsättning

63 751

116 815

88 530

Res. efter finansiella poster

-5 973

5 409

1 497

Res. i % av nettoomsättningen

neg

4,63

1,69

Balansomslutning

24 027

30 027

24 591

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

 

 

 

Förslag till disposition av föreningens vinst

 

 

 

Till stämmans förfogande står

 

balanserad vinst 30.027

Årets vinst      -5.973

24 591

 

24 590

Styrelsen föreslår att

 

i ny räkning överföres 24.027

24 591

 

24 591

 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

 

Ftms Filipino Tribe Mission Sweden

Org.nr. 802422-2393

 

RESULTATRÄKNING

2017-01-01

2016-01-01

 

 

    2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

63 751

 

11 6815

88 530

Övriga rörelseintäkter

 

 

 

 

15

 

 

63 751

 

11 6815

88 545

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-54 688

 

-103 631

-77 894

Övriga externa kostnader

 

-15 036

 

-7 774

-9 154

 

 

69 724

 

-111 405

-87 048

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

-5 973

 

5 410

1 497

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-5 973

 

5 410

1 497

 

 

 

 

 

 

 

Ftms Filipino Tribe Mission Sweden

Org.nr. 802422-2393

 

BALANSRÄKNING

2017-12-31

2016-12-31

 

Not

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

Kassa och bank

24 027

30 001

 

24 591

Summa kassa och bank

    24 027

30 001

 

24 591

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

24 027

30 001

 

24 591

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

24 027

30 001

 

24 591

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

24 027

 

24 591

Årets resultat

 

-5 973

 

5 410

Summa eget kapital

 

24 027

 

30 001

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

24 027

 

30 001

 

 

 

 

 

 

POSTER INOM LINJEN

 

 

 

 

 

 

Inga

Inga

 

 

 

 

Inga

Inga

 

Ftms Filipino Tribe Mission Sweden

Org.nr. 802422-2393

 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 

Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper.

 

Värderingsprinciper

 

 

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

 

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

 

Personal

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

 

 

 

 

 

 

 

Not 1

Eget kapital

 Fritt eget kapital

 Fritt eget kapital

 

 

   

 

Belopp vid årets ingång

24 591

23 830

 

Årets resultat

 - 5 410

737

 

Belopp vid årets utgång

30 001

23 094

 

 

 

 

 

Malmö 2018-05-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor Klaveness 

Per Olsson

Jovelyn Klaveness

 Anton-Fredrik Klaveness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats den        2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Hansson

 

 

 

Auktoriserad revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

Gåvor kan överföras till följande konto:
Donations can be paid to us in EURO on followed account:
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
 
For further information, please contact:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 41 82 96-0
Bg 5495-2361
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

 


© Tribe Mission

xc